Synopse

(6)
Donnerstag, 04 Februar 1982    (    )

New York IV

Ond de hani Angscht öbercho ond
ha tänkt es esch alles
glichlig we emmer es esch
alles glichlig we emmer ond esch
05 alles ganz andrisch ganz andrisch es esch
alles do wes emmer gsih esch d Wolke-
chratzer ond d Subway
ond vor allem de Groch jo
vor allem dä komisch
10 Groch us allne
Schächte ufe ond us allne
Hüsere use ond wemmer
denne esch e de Hüsere // 037
vo de Stross dor d Fenschter
15 ine dä Groch dä komisch
Groch we vo frömde vo
scho lang vertorete frömde
scho lang vertrochnete Blueme
dä komisch Groch dä süesslech
20 Groch dä esch au emmer no glichlig
gsih ond är esch anderisch gsih
alles esch ganz anderisch gsih ond die alte
farbige Hüsli zwösche de
Wolkechratzere enne ond die verrockte
25 toskanische Ville of de
alte Wolkechrätzerli em Village
obe alles alles esch glichlig // 038
gsih ond de Groch jo dä
komisch dä süesslich Groch
30 us de Schächte use ond us de
Hüsere use ond dor alli 
Fenschter ene e d Hüser
esch glichlig gsih we ner
emmer gsih esch ond esch
35 ganz andrisch gsih alles
esch ganz andrisch gsih ond ech
ha Angscht öbercho
öb ech öppe nömme
de Gliechlig sig ond öb ech öppe of einisch
40 e andere sig e grusigi Angscht.

In: Notizbuch 1979-82
Montag, 01 November 1982    (    )

New York / IV (A)

Ond de hani Angscht öbercho ond ha
tänkt es esch alles
glichlig we emmer es esch
alles glichlig we emmer ond esch
05 alles ganz andrisch es esch
alles do wos emmer gsih esch d Wolke-
chratzer ond d Subway
ond vor allem de Gschmack jo
vor allem dä komisch
10 Gschmack us allne
Schächte ufe ond allne
Hüsere use ond wemmer
denne esch e de Hüsere vo de
Schtross dor d Fenschter
15 ine dä Gschmack dä
komisch Gschmack we vo frömde vo
scho lang vertorete frömde
scho lang vertrochnete Blueme dä komisch
Gschmack dä süesslech // 08v
20 Gschmack dä esch au emmer no glichlig
gsih ond är esch anderisch
gsih alles esch
ganz anderisch gsih ond dië alte
farbige Hüsli zwösche de
25 Wolkechratzere enne ond dië verrockt
toskanisch Villa of dem
alte Wolkechrätzerli obe em Village
alles alles esch glichlig
gsih ond de Gschmack dä
30 komisch dä süesslech
Gschmack us de Schächte use ond us de
Hüsere use ond dor alli
Fenschter ine e d Hüser
esch glichlig gsih wener
35 emmer gsih esch ond esch
ganz andrisch gsih alles
esch ganz andrisch gsih ond ech
ha Angscht öbercho
öb ech öppe nömme
40 de Glichlig sig ond öb ech öppe of einisch
e andere sig e
grusigi Angscht.

In: Manuskripte 1979-83
Donnerstag, 23 Dezember 1982    (    )

New York / IV (B)

Ond de hani Angscht öbercho ond ha
tänkt es esch alles
glichlig we emmer es esch
alles glichlig we emmer ond esch
05 alles ganz andrisch es esch
alles do wos emmer gsih esch d Wolke-
chratzer ond d Subway
ond au de Gschmack jo
vor allem dä komisch
10 Gschmack us allne
Schächte ufe ond us allne
Hüsere use ond wemmer
denne esch e de Hüsere vo de
Schtross dor d Fenschter
15 ine dä Gschmack dä
komisch Gschmack we vo frömde vo
scho lang vertorete frömde
Blueme dä komisch dä süesslech // 09v
Gschmack dä esch au emmer no glichlig ond är
20 esch anderisch alles
esch ganz anderisch dië gwagglige
farbige Hüsli zwösche de
Wolkechratzere enne ond dië verrockt
toskanisch Villa of dem
25 alte Wolkechrätzerli obe em Village
alles alles esch glichlig ond de
Gschmack dä komisch dä süesslech
Gschmack us de Schächte use ond us de
Hüsere use ond dor alli
30 Fenschter ine e d Hüser
esch glichlig wener
emmer gsih esch ond esch
ganz andrisch alles
esch ganz andrisch ond ech
35 ha Angscht öbercho
öb ech öppe nömme
de glichlig sig ond öb ech öppe of einisch
e andere sig e
grusigi Angscht.

In: Manuskripte 1979-83
Datiert: 1983    (    )

NEU YORK IV

Ond deh hani Angscht öbercho ond ha
tänkt es esch alles
glichlig we emmer es esch
alles glichlig we emmer ond esch
05 alles ganz andrisch es esch
alles do wos emmer gsi esch d Wolke-
chratzer on d Subway
ond au de Gschmack jo
vor allem dä komisch
10 Gschmack us allne 
Schächte ufe us allne
Hüsere use ond wemmer
denne esch e de Hüsere vo de
Schtross dor d Fenschter
15 ine dä Gschmack dä
komisch Gschmack we vo frömde vo
scho lang vertorete frömde
Blueme dä komisch dä süesslech 
Gschmack dä esch au emmer no glichlig ond är
20 esch anderisch alles
esch ganz anderisch dië 
gwagglige farbige Hüsli zwösche de
Wolkechratzere enne ond dië verrockt
toskanisch Villa of dem
25 alte Wolkechrätzerli obe em Village
alles alles esch glichlig ond de // 
Gschmack dä komisch dä süesslech
Gschmack us de Schächte use ond us de
Hüsere use ond dor alli
30 Fenschter ine e d Hüser
esch glichlig wener
emmer gsi esch ond esch 
ganz andrisch alles 
esch ganz andrisch ond ech
35 ha Angscht öbercho
öb ech öppe nömme
de glichlig sig ond öb ech öppe of einisch
e andere sig e
grusigi Angscht.

In: Typoskripte 1983
Samstag, 23 Juli 1983    (    )

Neu York / IV

Ond deh hani Angscht öbercho ond ha
tänkt es esch alles
glichlig we emmer es esch
alles glichlig we emmer ond esch
05 alles ganz andrisch es esch
alles do wos emmer gsi esch d Wol-
kechratzer on d Subway
ond au de Gschmack jo
vor allem dä komisch
10 Gschmack us all ne
Schächte ufe us allne
Hüsere use ond wemmer
denne esch e de Hüsere vo de
Schtross dor d Fenschter
15 ine dä Gschmack dä
komisch Gschmack we vo frömde vo
scho lang verschtorbene frömde
Blueme dä komisch dä süesslech 
Gschmack dä esch au
20 emmer no glichlig
ond är esch anderisch alles
esch ganz anderisch dië 
gwagglige farbige Hüsli zwösche de
Wolkechratzere enne ond dië verrockt
25 toskanisch Villa of dem
alte Wolkechrätzerli obe em Village
alles alles esch glichlig ond de
Gschmack dä komisch dä süesslech
Gschmack us de Schächte use ond us
30 de Hüsere use ond dor alli
Fenschter ine e d Hüser
esch glichlig wener
emmer gsi esch ond esch
ganz andrisch alles
35 esch ganz andrisch ond ech
ha Angscht öbercho
öb ech öppe nömme
de glichlig sig ond öb ech
öppe of einisch
40e andere sig e
grusigi Angscht.

In: Verstreutes
Datiert: 1985    (    )

Neu York IV

Ond deh hani Angscht öbercho ond ha
tänkt es esch alles
glichlig we emmer es esch
alles glichlig we emmer ond esch
05 alles ganz andrisch es esch
alles do wos emmer gsi esch d Wolke-
chratzer on d Subway
ond au de Gschmack jo
vor allem dä komisch
10 Gschmack us all ne
Schächte ufe us allne
Hüsere use ond wemmer
denne esch e de Hüsere vo de
Schtross dor d Fenschter
15 ine dä Gschmack dä
komisch Gschmack we vo frömde vo
scho lang vertorete frömde
Blueme dä komisch dä süesslech 
Gschmack dä esch au emmer no glichlig ond är
20 esch anderisch alles
esch ganz anderisch die
gwagglige farbige Hüsli zwösche de
Wolkechratzere enne ond die verrockt
toskanisch Villa of dem
25 alte Wolkechrätzerli obe em Village
alles alles esch glichlig ond de
Gschmack dä komisch dä süesslech
Gschmack us de Schächte use ond us de
Hüsere use ond dor alli
30 Fenschter ine e d Hüser
esch glichlig wener
emmer gsi esch ond esch
ganz andrisch alles // 101
ganz andrisch ond ech
35 ha Angscht öbercho
öb ech öppe nömme
de glichlig sig ond öb ech öppe of einisch
e andere sig e
grusigi Angscht.

In: Alemannische Gedichte 1985
Typoskripte 1962 (alph.)
(Total: 42 )
Typoskripte 1962 (Folge)
(Total: 42 )
Suchen: Typoskripte 1962