Synopse

(6)
Mittwoch, 22 August 1979    (    )

Lozärn* / 4

Ond wemmer öbere See fahrt, wemmer
d’ Seebrogg scho hed dehende
glo ond Chappelbrogg ond s’Zorgelgehus ond weter
dehende no d’Jesuitechele met dem
05 trurige Miserere ond met dem
mörrische Chrösch, wo sech nie wäscht, ond wemmer
de witerfahrt ond witerfahrt a de Trebsche
verbi, of de andere Site // 013
esch Seeborg ond esch Herteschtei:
10 Det, seid de Götti, het de
Keiser Karl es par Mönet omegsoret,
bes er de of Ongarn gfloge esch, wonne dä bös
Horthy igschpert hed ond z gueter letscht
än no e de Ängländere
15 usgleferet hed, ond die hend ne
ofene Ensle gscheckt,
die hed Madeira gheisse. Ond die 
Ensle esch wüescht ond lär gsi, nor 
Felse ond Chees, onds rägnet
20 fascht emmer. Jo, das esch // 014
scho ne truurige Gschecht. Ond au Gschecht vom
Chendlimord esch truurig,
aber die hammer ned gmerkt, det chömid
nor gwönlechi Lüt vor oni
25 allgemeini Bedütig. Aber jetz semmer
scho be de Tällskapälle acho, ond do
chönt mer no a vell trurigers Züg tänke. Gottseidank
esch alles ned wohr. Aber mer chond
gar ned dezue. Scho öberem // 015
30 Chrüztrechter nämlech heds
afo zuetue. Ond jetz em
Urnersee esch es ganz fischter, ond emmer
fischterer werds. Ond öberem Titlis ond
öberem Fronalpstock tuets
35 scho afoh tonnere. Ond jetz ganz of einisch
chonts ganz fescht cho go rägne. Do god mer
am gschitschte abe e Kejöte ond wartet, // 016
bes alles verbi esch. Aber
das duret lang. Ond zerscht
40 werds nor emmer schlemmer. Es rägnet
ond rägnet ond schöttet ond jetzt,
log umä, tots au no hagle. Die Chörner
tüend nor so abeplompse ofs Deck vom Scheff ond tüend
a d’ Schibe vo de ronde Kajötefenschterli
45 poldere. Ond de See dosse, de See, wemmer einisch // 017
useluegt, esch er ganz ufgregt, das isch
jo e rechtige Schtorm, ganz eso we ufem Meer ede 
Büechere, wom mehr deheim hend. Onds wörd
eim gar net wondere, wenn au das gross
50 Scheff tät afo gwaggle. Aber
das tots ned, natürlech. Gwaggle
tüend no d’ Seele. Mer chond // 018
gruusegi Angscht öber ond
fod a briegge vor Angscht ond bätet
55 met de Tant’ Annie, wo
au Angscht hed ond
mit abe cho esch e Kajöte
eis Vaterunser am andere. De Tonner
esch jetz nämlech so lut,
60 dass mer sis eigeni
Wort nömme verschtot. Ond vom // 019
Bletz esch es jetz em
Fischtere of einisch so hell, we
e de Höll, wenn de Luzifer met
65 Pfusbagge es Füür ine bloset.
Onds tued öberhaupt nömme
ufhöre met Bletze. Mer cha
nor no bätte, bes s’ Scheff
ondergod ond
70 bes mer vertrinkt. Au wemmer
zom vorus weiss, das mer // 020
e d’ Höll chond. Aber gli gli 
bevor mers nor gmerkt hed, fahrts Tampfscheff  
weder zwösche de Nase dore ond chond 
75 weder ine e dä liebi e chli düüssäligi 
 Lozärner See, ond d’ Wolke 
send wit dehende blebe, öberem 
Regi hets no es paar, öberem 
Pilatus aber scho gar keini // 021
80 meh. Ond Gschwöschterti, de 
Matt ond’s Dörli, die heimlifeisse, chrüchid 
os ere Angschtlöchere use ond tönd eim 
afo uslache we emmer öppe halt: 
wägem Briegge natürlech ond wägem 
85 Vatterunser ond 
 wäg de Höll. S’esch jetz jo 
glich. S’esch jo so schön weder, s’Deck 
esch weder ganz troche. Ond jetz gsedmer // 022
au scho d’ Seebrogg met de 
90 Fähne, emmer e 
Lozärner Fane näb eim 
vomene andere Kanton. Ond ’s werd 
tonkel ond alli Törm send aglüchtet ond 
au d’ Hofchele esch aglüchtet. Ond jetz tot sie 
95 au no afo lüte. S’esch doch ganz worscht, was 
Matt itzig ond Dörli för domms 
Züg sägid. Mer send jo // 023
scho vorem Konschthus, de Bronne, chonds eim vor, 
schprötzt vel höcher als schunsch. Jetz gömmer 
100 alli hei zom Löw ond ässid 
Böndnerfleisch ond Hungbrot ond tänkid 
nömme a’d Höll ond erscht nochethär em Bett no echli 
a d’Französischufgabe ond a’s 
bös Gsecht vom Scholi, well mer 
105 scho weder es drü hed.

In: Notizbuch 1979-82
Freitag, 07 September 1979    (    )

Lozärn / 4 (A)

Ond d’ Chapelbrogg dehende
loh ond d’ Seebrogg dehende
loh ond
d’ Jesuitere ond’s Zorgelgehus.
05 Ond witer fare
a de Trebsche verbi
ond a Seeborg verbi
ond a Herteschtäi ond a
Vetznau ond Wäggis ond emmer
10 witer fare ond witer ond öbere
Chrüztrechter use ond öbere
Chendlimord use ond öber
Tällskapälle ond öbere Schellerschtei use
ond emmer witerfahre.
15 Aber öberem Baue esches // 01v
ganz schwarz. Ond öberem
Fronalpschtock gwetteret's scho.
Ond öberem
Urirotschtock Tonner ond Bletz.
20 Ond de Räge ond Räge ond Hagel
ond alli abe vom Teck ond e
Salon ond e Kajöte ine. Ond
grusigi Angscht ond nüme
z’ gseh wit ond breit, nor emmer
25 Räge ond Räge ond ganz
helli Bletz ond schontsch
alles tonkel. Abe vom
Oberteck abe ofs Onder-
teck abe ond abe e d’
30 Kajöte abe, ond nüme
gseh vo dem Wältontergang ond nor no
brüele ond bätte: Lieb Gott, lass mi // 02
doch net e d' Höll cho!

Aber of einisch esch alles
35 verbi ond de Mond
am Hemel ond
Museggtörm ond d’Hofchele-
törm ond Mariahelf ond de
Chapeltorm lüchtid
40 goldig vo witem, ond d’ Glogge
tüend lüte. Wit ond breit
nümee vo de Höll, ond nümee
zom Brüele em Hemel.

In: Manuskripte 1979-83
Samstag, 08 September 1979    (    )

Lozärn / 4 (B)

Ond d’ Chapelbrogg dehende
loh ond d’ Seebrogg dehende
loh ond
d’ Jesuitere ond’s Zorgelgehus 
05 dehende loh, dehende ond witer  
a de Trebsche verbi
ond a Seeborg verbi
ond a Herteschtäi ond a
Vetznau ond a Wäggis
10 verbi ond verbi ond emmer
witer ond witer ond öbere
Chendlimord use ond öber
Tällskapälle ond öbere Schellerschtei use
ond emmer witer.

15 Aber öberem Baue // 03v
esch es ganz schwarz. Ond öberem
Fronalpschtock, m'  Urirotschtock gwetteret's, 
Tonner ond Bletz.
Ond deh Räge ond Räge ond Hagel
20 ond abe vom obere
Teck ofs onder
Teck abe. Ond grusegi Angscht ond
nümee z’ gseh wit ond
breit, nor emmer
25 Räge ond Räge ond de
Näbel ganz wit onde ond mängisch
ganz helli Bletz ond schontsch
alles tonkel. Ond witer
abe ond abe e d’ Kajöte // 04
30 abe ond nömme
luege ond nor no
brüele ond nor no
bätte: Lieb Gott,
lass mi doch ned e d’ Höll cho!

35 Aber of einisch
weder de Chrüztrechter ganz
blau ond schtell ond de Mond
wo zmetzt dren lied.
Alles verbie.
40 Ond deet äne
d’ Museggtörm ond d’ Hofchele-
törm ond Mariahelf ond de
Chapeltorm
goldig vo witem,
45 ond s’ Brüele verbi ond d’ Angscht,
dië grusig
Angscht vor de Höll verbi,
ond d’ Glogge ond alli
Glogge, wo lütid.

In: Manuskripte 1979-83
Mittwoch, 12 September 1979    (    )

Lozärn / 4 (C)

Ond d’ Chappelbrogg dehende
lo ond d’ Seebrogg dehende
lo ond d’ Jesuitere ond s Zorgelgehus
dehende lo, dehende ond witer
05 a de Trebsche verbi
ond a Seeborg verbi
ond a Herteschtei ond a
Wäggis ond a Vetznau verbi ond emmer
witer ond witer. 
10 Ond öbere Chendlimord use ond öber
d Tällskapälle ond öbere
Schellerschtei use
ond emmer witer.

Aber öberem Baue
15 esch es ganz schwarz. Ond öberem // 05v
Fronalpstock ond öberem Urirotschtock
gwetterets met Tonner ond Bletz.
Ond deh of einisch Räge ond emmer
meh Räge. Ond abe
20 vom obere Teck ofs onder
Teck abe. Ond Räge
ond Räge ond Hagel
ond grusigi Angscht ond
nümee z’ gseh wit ond breit,
25 nor emmer Räge ond Hagel
ond de Näbel ganz wit
onde ond öppe e Bletz
zmetzt usem Tonkel. Ond schontsch // 06r
alles fischter. Ond witer
30 abe ond ganz abe e d Kajöte
abe ond nömme
luege ond nor no
brüele ond nor no
bätte: Lieb Gott,
35 las mi doch ned e d’Höll cho.

Ond de of einisch
weder de Chrüztrechter ganz
glänzig ond schtell ond de Mond,
wo zmetzt dren lid.
40 Ond det äne
d Museggtörm ond d Hofchele-
törm ond Mariahelf ond de
Chappeltorm, alli
ganz goldig vo witem. // 06v
45 Ond alles verbi.
Ond s Brüele verbi ond d'Angscht,
die grusig
Angscht of einisch verbi.
Ond jetz d Glogge
50 alli Glogge zäme
of einisch.

In: Manuskripte 1979-83
Montag, 17 September 1979    (    )

Donde ond denne z Lozärn / 4 (D)

Ond d Moseggtörm dehende lo
ond d Hofchele dehende lo
on de Chapeltorm ond s Zorgelgehus
dehende lo, dehende ond witer
05 a de Trebsche verbi
ond a Herteschtei ond a
Wäggis ond a Vetznau verbi ond emmer
witer ond witer. 
Ond öbere Chendlimord use ond öber
10 d Tällskapälle ond öbere
Schellerschtei use
ond emmer witer.

Aber öberem Urirotschtock, öberem Baue
öberem Fronalpschtock
15gwetterets Donner ond Bletz. // 07v
Ond denne em Urnersee Räge
ond emmer meh Räge. Ond abe
vom obere Teck abe ofs onder
Teck abe. Ond Räge ond Räge
20 ond Hagel ond Schtorm ond grusigi Angscht ond
nüme zgseh wit ond breit.
Nome no Räge ond Hagel
ond de Näbel ganz wit
onde ond öbbe e Bletz
25 zmetzt usem Tonkel use.
Ond Schtorm ond Schtorm.
Ond schontsch nome fieschter. // 08
Ond no einisch abe ond ganz
abe e d Kajöte abe
30 ond nömme luege ond nome no brüele
ond nome no bätte: Lieb Gott,
las mi doch ned e dHöll cho.

Ond do de Chrüztrechter weder
ganz of einisch, schtell ond glänzig,
35 ond zmetzt dren de Mond.
Ond det vore d Museggtörm ond d Hofchele-
törm ond s Zorgelgehus ond de
Chapeltorm, alli
ganz glänzig we Gold
40 emmer nöcher ond nöcher.

Ond s Brüele verbi ond d Angscht,
die grusig Angscht, of einisch
verbi ond alles verbi.
Ond de d Glogge
45 alli Glogge zäme
of einisch.

In: Manuskripte 1979-83
Dienstag, 26 Oktober 1982    (    )

Gwetter (E)

Ond d Museggtörm dehende lo
ond d Hofchele dehende lo
ond de Chapeltorm ond
s Zorgelgehus.
05 Ond öbere
Chendlimord use ond öber
d Tällskapälle ond emmer
witer ond witer

In: Manuskripte 1979-83
Notizbuch 1979-82 (alph.)
(Total: 51 )
Notizbuch 1979-82 (Folge)
(Total: 51 )
Suchen: Notizbuch 1979-82