Synopse

(6)
Mittwoch, 14 Juli 1982    (    )

Zerlina zu Masetto (A)

Muesch doch ned Angscht ha
ech beh be der 
ha dech, heschs nonig gseh 
gärn emmer meh 
05 ech ha au öppis do 
das tued der guet 
das tued der schüli guet 
well dine Chommer ha 
gschpörsch ned, wes böpperlet 
10 läng emol a

In: Notizbuch 1979-82
Donnerstag, 15 Juli 1982    (    )

Zerlina zu Masetto (B)

Muesch doch ned Angscht ha
ech be be der
ha dech, heschs nonig gseh,
gärn emmer meh.
05 Ech ha au öppis do
das tued der guet:
Los nor, we s chlöpfelet
s well dine Chommer ha
das tued der schüli guet
10 gschpörsch ned wos böpperlet
läng emol a.

In: Notizbuch 1979-82
Mittwoch, 01 Dezember 1982    (    )

Zerlina zu Masetto (A)

Muesch doch ned Angscht ha
ech be be der
ha dech heschs nonig gseh
gärn emmer meh.
05 Ech ha au öppis do
das tued der guet:
Los nor wes chlöpfelet
s well dine Chommer ha
das tued der schüli guet
10 gschpörsch ned wes böpperlet
läng emol a.

In: Manuskripte 1979-83
Sonntag, 23 Januar 1983    (    )

D Zerlina zom Masetto (B)

Muesch doch ned Angscht ha
ech be be der
ha dech heschs nonig gseh
gärn emmer meh.
05 Ech ha au öppis do
das tued der guet:
Gschpörsch ned wes chlöpfelet
s well dine Chommer ha
das tued der schühli guet
10 gschpörsch ned wes böpperlet
läng emol a.

In: Manuskripte 1979-83
Datiert: 1983    (    )

D ZERLINA ZOM MASETTO

Muesch doch ned Angscht ha
ech be be dehr
ha dech heschs nonig gseh
gärn emmer meh.
05 Ech ha au öppis do
das tued der guet:
Ghörsch ned wes chlöpfelet
s well dine Chommer ha
das tued der schüli guet
10 gschpörsch ned wes böpperlet
läng emol a.

In: Typoskripte 1983
Datiert: 1985    (    )

D Zerlina zom Masetto

Muesch doch ned Angscht ha
ech be be dehr
ha dech heschs nonig gseh
gärn emmer meh.
05 Ech ha au öppis do
das tued der guet:
Ghörsch ned wes chlöpfelet
s well dine Chommer ha
das tued der schüli guet
10 gschpörsch ned wes böpperlet
läng emol a.

In: Alemannische Gedichte 1985
Notizbuch 1979-82 (alph.)
(Total: 51 )
Notizbuch 1979-82 (Folge)
(Total: 51 )
Suchen: Notizbuch 1979-82