Synopse

(5)
Donnerstag, 02 September 1982    (    )

Lieslopf

Was tosch nor
ome schneugge em Eschtrich
ond e de alte
gwagglige Chäschte
05 was tosch nor do fendsch doch
nüd meh hender all dene
Töre wo wendsi
uf machsch tönd giepsche
fendsch nüd meh ond wenn deh
10 am Ändi emene Chaschte oder
ennere Komode
enne doch öppis // 099
fändisch de wärs
dis alt Titti weisch no
15 de Lieslopf met lähre
Augelöchere ond went au
d Schublade schnell weder tätisch
zuemache s wär scho
z schpoht ond es wörd der
20 tödele öber-
all wo d schtohsch
ond wo d gohsch.

In: Notizbuch 1979-82
Donnerstag, 02 Dezember 1982    (    )

Lieslopf (A)

Was tosch nor em Eschtrich
ome schneugge ond ome 
sueche hender de Töre vo dene
gwagglige Chäschte wo wemmer
05 si ufmacht tönd gipsche?
Fendsch nüd meh ond went deh
am Ändi emene Chaschte
emene Gänterli doch no
öppis wördsch fende de wärs
10 dis alt Titti weisch no
de Lieslopf oni
Hoor ond met läre
Auge ond went au
d Töre grad weder tätisch
15 zuemache s wörd der vo deh a
tödele öberal wo d schtohsch ond
tödele wo d gohsch
öberal.

In: Manuskripte 1979-83
Montag, 24 Januar 1983    (    )

Lieslopf (B)

Was tosch nor em Eschtrich
omeschneugge hender de Töhre
vo dene gwagglige Chäschte wo wemmer
sie ufmacht tönd gipsche?
05 Fendsch nüd meh ond went deh
am Ändi emene Chaschte
doch no öppis wördsch fende de wärs
dis alt Titti weisch no
de Lieslopf oni
10 Hoor ond met lähre
Auge ond went au
d Töhre grad weder tätisch
zuemache s wörd der vo deh a wo d schtohsch
tödele ond wo d gohsch
15 tödele wörds der vo deh a.

In: Manuskripte 1979-83
Datiert: 1983    (    )

LIESLOPF

Was tosch em Eschtrich
omeschneugge e dene
gwagglige Chäschte wo d Töre
wemmer si ufmacht tönd giepsche?
05 Fendsch nümeh ond went deh
am Ändi emene Chaschte
doch no öppis wördsch fende de wärs
dis Titti weisch no
de Lieslopf oni
10 Hoor ond met läre
Auge ond went au
d Töre grad weder tätisch  
zuemache s wörd der vo deh a wo d schtohsch
tödele ond wo d gohsch
15 tödele wörds der vo deh a.

In: Typoskripte 1983
Datiert: 1985    (    )

Lieslopf

Was tosch em Eschtrich
omeschneugge e dene
gwagglige Chäschte wo d Töre
wemmer si ufmacht tönd giepsche?
05 Fendsch nümeh ond went deh
am Ändi emene Chaschte
doch no öppis wördsch fende de wärs
dis Titti weisch no
de Lieslopf oni
10 Hoor ond met läre
Auge ond went au
d Töre grad weder tätisch
zuemache s wörd der vo deh a wo d schtohsch
tödele ond wo d gohsch
15 tödele wörds der vo deh a.

In: Alemannische Gedichte 1985
Alemannische Gedichte (alph.)
(Total: 36 )
Alemannische Gedichte (Folge)
(Total: 36 )
Suchen: Alemannische Gedichte