Synopse

(6)
Freitag, 27 August 1982    (    )

Einisch

Einisch weder einisch
metenand ofe
Napf ufe
oder wellsch liëber ofe
05 Schembrig ufe of
d Schratteflue dië
wüeschte dië
schpetzige Schtei
we Mässer dië
10 bluetige Füess
Aber de Napf dië
wiesse Blueme ond // 095
d Busälischtärndli
fort fort ond
15 d Hommle brommlig
wië Elephante
d Heuschtöffel
wië grüeni Giraffe.
Ond lang lang
20 schlofe wer weis
was för Ziet esch nor öppe
einisch e Flüger
vom Meer velecht chond er
diräkt ond grad vorig
25 esch er höch
obe öbere gfloge
öber d Principessa Mafalda.

In: Notizbuch 1979-82
Donnerstag, 02 Dezember 1982    (    )

Einisch (A)

Einisch weder
einisch metenand ofe
Napf ufe
oder wellsch liëber
05 ufe Schembrig ufe of
d Schratteflue dië
wüeschte dië
schpetzige Schtei dië
bluetige Füess
10 Aber de Napf dië
wiesse Blueme ond d Hommle
brommlig wië Elefante
d Heuschtöffel
wië grüeni Giraffe
15 ond lang lang schlofe mer weis
ned was för Zit esch nor öppe
einisch e Flüger
vom Meer chond er ||
derekt ond esch grad no
20 vorig höch obe öbere
gfloge öber d
Principessa Mafalda.

In: Manuskripte 1979-83
Donnerstag, 02 Dezember 1982    (    )

Einisch (B)

Einisch weder
einisch metenand ned ofe
Schimbrig ond ned 
of d Schratteflue ufe dië wüeschte
05 dië schpetzige Schtei dië
bluetige Füess aber einisch
ofe Napf metenand
weder einisch ufe dië wiesse
Blueme ond d Hommle
10 brommlig wië Elefante
d Heuschtöffel
wië grüeni Giraffe ond
lang lang schlofe mer weis
ned was för Zit esch nor öppe
15 einisch e Flüger vom Meer
chond er deräkt
ond esch grad no ||
vorig höch obe öbere
gfloge öber d
20 Principessa Mafalda.
In: Manuskripte 1979-83
Sonntag, 23 Januar 1983    (    )

Einisch (C)

Einisch weder
einisch metenand ned ofe
Schimbrig ond nehd 
of d Schratteflue ufe dië
05 schpetzige Schtei dië
Blohtere a de Füesse nei nome 
of d Chelenegg metenand
weder einisch ufe dië wiesse
Blueme zom Blohse ond d Hommle
10 brommlig wië Elefante
d Heuschtöffel
wië grüeni Giraffe ond
lang lang schlofe mer weis
ned was för Zit esch nor öppe
15 einisch e Flühger vom Meer
chonder deräkt
ond esch grad no
vorig höch obe öbere ||
gfloge öber d
20 Principessa Mafalda.

In: Manuskripte 1979-83
Datiert: 1983    (    )

EINISCH

Einisch weder
einisch metenand ned ufe
Schembrig ond ned
of d Schratteflue ufe dië 
05 schpetzige Schtei dië 
Blotere a de Füesse nei norne
of d Chelenegg metenand
weder einisch ufe dië wiesse
Blueme zom Blose ond d Hommle
10 brommligi Elefante
d Heuschtöffel grüeni
Giraffe ond lang
lang schlofe mer weis
ned was för Zit esch ond öppe
15 einisch en Flüger vom Meer
chonder är esch
grad no vorig höch obe
öbere gfloge
öber
20 d Principessa Mafalda.

In: Typoskripte 1983
Datiert: 1985    (    )

Einisch

Einisch weder
einisch metenand ned ufe
Schembrig ond ned
of d Schratteflue ufe die
05 schpetzige Schtei die
Blotere a de Füesse nei norne
of d Chelenegg metenand
weder einisch ufe die wiesse
Blueme zom Blose ond d Hommle
10 brommligi Elefante
d Heuschtöffel grüeni
Giraffe ond lang
lang schlofe mer weis
ned was för Zit esch ond öppe
15 einisch en Flüger vom Meer
chonder är esch
grad no vorig höch obe
öbere gfloge
öber
20 d Principessa Mafalda.

In: Alemannische Gedichte 1985
Alemannische Gedichte (alph.)
(Total: 36 )
Alemannische Gedichte (Folge)
(Total: 36 )
Suchen: Alemannische Gedichte