Synopse

(5)
Mittwoch, 13 Oktober 1982    (    )

Amschterdam

O dië
Chogegrachte vo
Amschterdam wië
grau ond
05 truurig dië
riesige
Chele ond alli
zue ond drom ome
e de rote
10 Fenschter agmolti
Huere oder au nome
Bröscht ond Votze
ond Chöpf met
offene
15 Mülere suuber e ||
Zellophan ipackt
O dië
Chogegrachte vo
Amschterdam muesch
20 nome dië ganz
Nacht drof fahre
em tonkle
Scheff ond a kener
Ländi usschtiege de tüendsdi
25 vellecht ned verschtöckle
ond ned
usschtelle ond ned
eis Teil oms ander tüendsdi 
de velecht ned verchaufe.
30 dië choge

In: Notizbuch 1979-82
Mittwoch, 15 Dezember 1982    (    )

Amschterdam (A)

O dië Choge-
Grachte vo
Amschterdam wië
grau ond
05 trurig dië
riesige
Chele ond alli
zue ond dromome e allne
Fenschtere blotti
10 Liber oder au nome
Schtöck vonene Schwänz
ond Votze ond Bröscht ond
Chöpf met
offene Mülere suber
15 e Zelophan ipackt

O dië
choge Grachte vo
Amschterdam wië
grau ond
20 trurig muesch nome dië ganz ||
Nacht drof fahre a kener
Ländi usschtige de tüendsdi
velecht ned verschtöckle ond ned
usschtelle ond ned
25 eis Teil oms ander voder tüendsi 
de ned verchaufe
velecht

In: Manuskripte 1979-83
Freitag, 04 Februar 1983    (    )

Amschterdam (B)

O dië choge
Grachte vo
Amschterdam wië
grau ond trurig dië
05 riesige
Chele ond alli
zue ond dromome e allne
Fenschtere blotti
Liber oder au nome
10 Schtöck vonene Schwänz
ond Votze ond Bröscht ond
Chöpf met
offene Mülere suber
e Zellophan ipackt.

15 O dië
choge Grachte vo
Amschterdam wië
grau ond
trurig muesch nome dië ganz ||
20 Nacht drof fahre a kener
Ländi usschtige de töndsdi
velecht ned verschtöckle ond ned
usschtelle ond ned
eis Teil oms ander voder töndsi
25 de ned verchaufe
velecht.

In: Manuskripte 1979-83
Datiert: 1983    (    )

AMSCHTERDAM

O dië choge
Grachte vo
Amschterdam wië 
grau ond trurig dië 
05 riesige
Chele ond alli
zue ond dromome e allne
Fenschtere blotti
Liber oder au nome
10 Schtöck vonene Schwänz
ond Votze ond Bröscht ond
Chöpf met
offene Mülere suber
e Zelofan ipackt.

15 O dië choge
Grachte vo
Amschterdam wië 
grau ond
trurig muesch nome dië ganz
20 Nacht drof fahre a kener
Ländi usschtige de töndsdi
velecht ned verschtöckle ond ned
usschtelle ond ned
eis Teil oms ander voder töndsi
25 de ned verchaufe
velecht.

In: Typoskripte 1983
Datiert: 1985    (    )

Amschterdam

O die choge
Grachte vo
Amschterdam wie
grau ond trurig die
05 riesige
Chele ond alli
zue ond dromome e allne
Fenschtere blotti
Liber oder au nome
10 Schtöck vonene Schwänz
ond Votze ond Bröscht ond
Chöpf met
offene Mülere suber
e Zelofan ipackt.

15 O die choge
Grachte vo
Amschterdam wie
grau ond
trurig muesch nome die ganz
20 Nacht drof fahre a kener
Ländi usschtige de töndsdi
velecht ned verschtöckle ond ned
usschtelle ond ned
eis Teil oms ander voder töndsi
25 de ned verchaufe
velecht.

In: Alemannische Gedichte 1985
Alemannische Gedichte (alph.)
(Total: 36 )
Alemannische Gedichte (Folge)
(Total: 36 )
Suchen: Alemannische Gedichte